Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tập hợp các thông tin

Website DKRA có thể tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng website DKRA. Khi bạn truy cập vào website DKRA, DKRA không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân. Tuy nhiên để có thể truy cập những nơi cần sự đăng ký, bạn phải thực hiện việc đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của DKRA.

DKRA chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của DKRA trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. DKRA cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào website như: địa chỉ IP, trình duyệt web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào website, và những sự mô tả khác. DKRA có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, DKRA sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn hay cho những mục đích liên quan.

DKRA không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng DKRA có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà DKRA thuê để cung cấp các dịch vụ cho DKRA. DKRA cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, DKRA cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà DKRA có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.

Dữ liệu khách hàng của DKRA có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

DKRA chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của DKRA. Và DKRA duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, DKRA cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà DKRA cung cấp cho họ.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong 1 website. DKRA sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụngkhông muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, DKRA cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Trong website DKRA, DKRA có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và DKRA không thể truy cập vào thông tin này . Bất kể lúc nào bạn truy cập vào website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận . Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên DKRA có những thiết lập sẳn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ 3, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời website DKRA và sẽ đến website bạn đã chọn. DKRA không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ 3 và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bât kế những nội dung gì có trong website đó.

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng DKRA có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của DKRA để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website DKRA.

Điều khoản thay đổi

DKRA có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của DKRA. Thêm vào đó DKRA sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong website DKRA, xin liên hệ DKRA theo địa chỉ Email: info@dkra.com.vn

 Back to top